Algemene voorwaarden

Artikel 1; Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • RentAround: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RentAround gevestigd aan de Kiekberg 19 te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62925164;
 • gebruiker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van RentAround;
 • diensten: de online diensten die RentAround via de website aan de gebruiker levert;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen RentAround en de gebruiker tot het gebruik van de website;
 • website: de website www.rentaround.nl die door RentAround wordt beheerd;
 • verhuurder: de gebruiker die apparatuur via de website te huur aanbiedt;
 • huurder: de gebruiker die apparatuur wenst te huren en/of die via de website een huurovereenkomst met de verhuurder aangaat;
 • advertentie: de advertentie op de website van de verhuurder met daarin de apparatuur die hij te huur aanbiedt;
 • huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder.
Artikel 2; Algemeen
 • 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RentAround en de gebruiker.
  2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft RentAround het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  2.4 RentAround heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker wordt waar mogelijk ten minste één maand van te voren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de algemene voorwaarden.
Artikel 3; Fair use
 • 3. Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
Artikel 4; Blokkering bij misbruik
 • 4. Indien de gebruiker de voorwaarden voor het gebruik van de diensten schendt, dan heeft RentAround het recht de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling de verdere toegang tot de diensten te ontzeggen en de gegevens van de gebruiker uit de systemen van RentAround te verwijderen, onverminderd de overige rechten van RentAround.
Artikel 5; Diensten
 • 5.1 De diensten die RentAround levert staan duidelijk op de website vermeld. RentAround kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen op de website. RentAround zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren
 • 5.2 Voor de diensten is RentAround afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. RentAround is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.
 • 5.3 RentAround is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.
 • 5.4 RentAround kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.
Artikel 6; Account
 • 6.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten dient de gebruiker een account aan te maken op de website.
 • 6.2 Het account kan enkel worden aangemaakt nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 • 6.3 Nadat het account is aangemaakt, stuurt RentAround de gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging.
 • 6.4 De gebruiker verbindt zich ertoe bij het aanmaken van een account zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken.
 • 6.5 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • 6.6 De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De gebruiker dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
 • 6.7 Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
 • 6.8 De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan RentAround door te geven.
 • 6.9 De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst schriftelijk beëindigen. RentAround heeft het recht de beëindiging te weigeren indien de gebruiker nog niet al zijn verplichtingen is nagekomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst. Het door de verhuurder beëindigen van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie.
 • 6.10 Het account van de gebruiker wordt openbaar gemaakt op de site van RentAround, bedrijfsgegevens, waaronder contactgegevens worden getoond aan een iedere bezoeker
 • 6.11 Gebruiker verleent RentAround toestemming zijn account op RentAround te promoten via sociale media kanalen te selecteren door RentAround.
 • 6.12 Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens RentAround handelt of de huurovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die RentAround daardoor lijdt en is RentAround gerechtigd het account van de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
Artikel 7; Toegang tot de Diensten en diens termijn
 • 7.1. De functionaliteiten waar de gebruiker toegang tot heeft wordt bepaald door de overeengekomen diensten. Als er geen diensten zijn overeengekomen, de termijn van de overeenkomst afloopt of wordt beëindigd, heeft de gebruiker geen toegang meer tot de functionaliteiten totdat tussen Partijen (nieuwe) diensten zijn overeengekomen.
 • 7.2. Indien uit de (geaccepteerde) Offerte voor diensten blijkt dat de diensten gelden voor een bepaalde periode (hierna: “Initiele Periode”), zijn de diensten na afloop van een dergelijke periode telkens stilzwijgend van kracht verlengd voor dezelfde periode (hierna: “Verlengingsperiode”), tenzij de gebruiker RentAround minimaal één (1) werkdag op de hoogte van niet-verlenging vóór het begin van de verlengingsperiode.
 • 7.3. De voorwaarden, bepalingen en prijzen van de Initiële Periode zijn van toepassing op de Verlenging Periode. RentAround stelt de gebruiker via haar website op de hoogte van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden en/of een prijsverhoging. De klant kan zijn/haar account met onmiddellijke ingang opzeggen. Gebruik van de diensten nadat de voorwaarden, bepalingen en/of prijzen zijn gewijzigd zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden en prijzen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden zal beschikbaar zijn op onze Website.
 • 7.4. De gebruiker kan op elk moment een Offerte aanvaarden voor een gewijzigde diensten. Waarna de voorheen overeengekomen diensten onmiddellijk wordt beëindigd, en de voorwaarden, bepalingen en prijzen die van toepassing zijn op de geüpgradede diensten onmiddellijk van toepassing zijn op de Overeenkomst. In dit geval heeft de Klant geen recht op terugbetaling of korting met betrekking tot het ongebruikte deel van de beëindigde diensten.
Artikel 8; Termijn en beëindiging hiervan
 • 8.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • 8.2. Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen door RentAround hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • 8.3. Onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen hieronder, heeft RentAround het recht om de Overeenkomst te beëindigen als de Klant een inbreuk pleegt op een van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en een dergelijke schending onherstelbaar is of – als een dergelijke schending herstelbaar is – gebruiker nalaat om herstel van de tekortkoming binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat u RentAround gebruiker hier schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht.
 • 8.4. RentAround kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, schriftelijk opschorten of opzeggen, indien gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of krijgt, de activiteiten van gebruiker worden gestaakt, of zijn organisatie wordt geliquideerd.
 • 8.5. Indien RentAround de uitvoering van de Overeenkomst opschort of beëindigt, behoudt RentAround al haar rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • 8.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zijn de door gebruiker aan RentAround verschuldigde bedragen (ongeacht de reden van opzegging) onmiddellijk opeisbaar.
 • 8.7. gebruiker heeft geen recht op restitutie of restitutie indien een (betaald) actief Serviceplan wordt beëindigd, ongeacht de reden voor beëindiging.

Artikel 9; Aanvullende functionaliteiten en maatwerk
 • 9.1. Op verzoek van gebruiker of naar eigen goeddunken kan RentAround een offerte voor aanvullende functies uitbrengen. RentAround kan te allen tijde besluiten aan dergelijke verzoeken niet te voldoen.
 • 9.2. Na acceptatie van de betreffende offerte door gebruiker wordt toegang tot de aanvullende functionaliteiten verleend na ontvangst door gebruiker van een schriftelijke bevestiging van RentAround, al dan niet geautomatiseerd.
 • 9.3. Voor zover de tussen Partijen overeengekomen aanvullende fucntionaliteiten specifiek voor gebruiker zijn ontwikkeld (hierna: “Aangepaste Functies”), zal RentAround toegang verlenen tot de Extra Functies wanneer deze naar het professionele oordeel van RentAround voldoen aan de overeengekomen eisen en/of geschikt zijn voor gebruik en ernaar streven dit te doen op de datum vermeld in de betreffende Offerte.
 • 9.4. Aangepaste functies worden geleverd op een ‘as-is’- en ‘as-available’-basis. Gebruiker vrijwaart RentAround en houdt RentAround schadeloos voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik door, namens of met toestemming van de gebruiker van de Extra Functies.
Artikel 10; Betaling
 • 10.1. Voor het gebruik van de Diensten door de gebruiker worden jaarlijkse abonnementskosten in rekening gebracht, afhankelijk van de functionaliteiten die tussen Partijen zijn overeengekomen, zoals aangegeven in de betreffende Offerte(s).
 • 10.2. Voor gebruik van en toegang tot functionaliteiten, kan, in aanvulling op het bovenstaande, een eenmalige vergoeding worden berekend, zoals aangegeven in de betreffende Offerte(s).
 • 10.3. Alle eventuele tegenprestatie voor de Diensten worden digitaal en vooraf gefactureerd. Alle bedragen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • 10.4. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente, bedoeld in artikel 6:119a BW, verschuldigd, alsmede eventuele buitengerechtelijke incassokosten. kosten, waaronder kosten voor advocaten, deurwaarders en juristen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Daarnaast heeft RentAround het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.
 • 10.5. Een vordering tot betaling wordt onmiddellijk opeisbaar indien de Klant failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of beslag wordt gelegd op zijn vermogen of een deel ervan.
 • 10.6. Het is gebruiker in geen geval toegestaan zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst te verrekenen met een vordering die hij, uit welke hoofde dan ook, op RentAround zou hebben.
 Artikel 11; Huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder
 • 11. De website is zo ingericht dat de huurder een huurovereenkomst rechtstreeks met de verhuurder aangaat. RentAround stelt aan de verhuurder en de huurder slechts de website ter beschikking met als doel een transactie direct tussen de huurder en verhuurder te laten geschieden. 
Artikel 12; Intellectuele eigendomsrechten
 • 12. Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door RentAround aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij RentAround of bij haar licentiegever. Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.
 Artikel 13; Klantenservice
 • 13.1 Klachten of vragen over de diensten kunnen worden gemeld bij de klantenservice van RentAround. De klantenservice van RentAround is op de volgende wijzen bereikbaar:
  • telefonisch: 085-0607994
  • via de e-mail: support@rentaround.nl
 • 13.2 Klachten worden door RentAround binnen dertig dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van dertig dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 Artikel 14; Aansprakelijkheid en verjaring
 • 14.1 RentAround kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten en voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
 • 14.2 RentAround kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven
  • enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.
 • 14.3 RentAround garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. RentAround is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
 • 14.4 RentAround kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient hij RentAround daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • 14.5 RentAround is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen en opgelegde boetes.
 • 14.6 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens RentAround vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens RentAround kan aanwenden.
Artikel 15; Overmacht
 • 15. RentAround is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop RentAround geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
Artikel 16; Beveiliging
 • 16. RentAround spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. RentAround aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er ter zake sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van RentAround.
Artikel 17; Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • 17.1 Op alle diensten die RentAround levert en op de overeenkomst tussen de gebruiker en RentAround is Nederlands recht van toepassing
 • 17.2 Alle geschillen tussen de gebruiker en RentAround zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van RentAround is gelegen. De gebruiker zijnde een consument heeft één maand de tijd nadat RentAround zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HUURDERS
 

Artikel 18; Aanbod
 • 18.1 Verhuurders zijn aangestuurd op het vermelden van een bruto verhuurprijs per dag exclusief BTW
 • 18.2 Huurprijzen kunnen van tijd tot tijd door de verhuurder(s) worden aangepast.
 • 18.3 De vermelde huurprijzen zijn exclusief transportkosten. De huurder dient het gehuurde apparaat zelf bij de verhuurder op te halen en na de beëindiging van de huurovereenkomst zelf te retourneren, tenzij de huurder en de verhuurder uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • 18.4 De apparatuur wordt te huur aangeboden door  de verhuurder en niet door RentAround. RentAround is niet de eigenaar van de apparatuur die op de website te huur wordt aangeboden.
  Artikel 19; Positie van RentAround
 • 19.1 RentAround is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of foto’s opgenomen in de advertentie die afkomstig zijn van de verhuurder of RentAround. Indien de omschrijving van de apparatuur in de advertentie niet overeenkomt met de apparatuur die de verhuurder werkelijk verhuurt, dan is RentAround hiervoor niet aansprakelijk en dient de huurder de verhuurder hierop aan te spreken. Indien de huurder er zeker van wil zijn dat informatie over de te huur aangeboden apparatuur correct en volledig is, dan dient de huurder contact op te nemen met de betreffende verhuurder.
 • 19.2 Bij de totstandkoming van de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder gelden de eventueel aanwezige huurvoorwaarden van de verhuurder. Deze algemene voorwaarden van RentAround maken geen onderdeel uit van de huurovereenkomst. Een huurder en verhuurder welke een transactie aangaan welke is ontstaan door tussenkomst van RentAround is een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder.
 • 19.3 Indien de verhuurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de huurder, dan is dat een zaak tussen de huurder en de verhuurder.
 • 19.4 RentAround is op geen enkele wijze jegens de huurder verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van de verhuurder. Indien de verhuurder de huurovereenkomst niet of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met het huurrecht, dan dient de huurder de verhuurder daarvoor aansprakelijk te stellen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERHUURDERS

Artikel 20; Aanbod
 • 20.1 RentAround is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar e-mailberichten of op de website.
 • 20.2 Alle vermelde prijzen en tarieven voor de diensten van RentAround zijn exclusief btw.
Artikel 21; Plaatsen van een advertentie
 • 21.1 De verhuurder is gehouden de te huur aangeboden apparatuur naar waarheid te omschrijven. De informatie die hij in de advertentie plaatst, dient correct en niet misleidend te zijn.
 • 21.2 De verhuurder is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra zijn gegevens wijzigen of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.
 • 21.3 Indien de verhuurder een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals huurders, in het geding komen, dan kan RentAround het account van de verhuurder blokkeren en de advertenties van de website verwijderen.
Artikel 22; Verplichtingen van de verhuurder
 • 22.1 De verhuurder verklaart bevoegd te zijn de apparatuur te huur aan te bieden en dat het verhuren van de apparatuur niet in strijd is met de wet of met een recht van derden.
 • 22.2 De verhuurder zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
  • in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
  • in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
  • de rechten van derden schenden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een advertentie te plaatsen waarvan de inhoud (deels) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde;
  • het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
  • schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
 • 22.3 RentAround heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.
 • 22.4 De verhuurder is verplicht de huurovereenkomst volledig conform de met de huurder gemaakte afspraken na te komen en alle wettelijke eisen i.v.m. het huurrecht in acht te nemen.
 • 22.5 Indien de verhuurder klachten ontvangt van huurders en deze klachten betrekking hebben op de website, dan zal de verhuurder onverwijld RentAround informeren over de inhoud van deze klachten.
Artikel 23; Positie van RentAround
 • 23. RentAround kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de huurder en/of voor enige schade ontstaan aan en/of het teniet gaan van de verhuurde apparatuur. Komt de huurder zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet na, dan dient de verhuurder de huurder daarvoor aansprakelijk te stellen en niet RentAround. RentAround is geen partij bij de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder.
  Artikel 24; Vrijwaring
 • 24.1 De verhuurder vrijwaart RentAround voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de plaatsing van zijn advertentie op de website. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de verhuurder op verzoek van RentAround voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin RentAround door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de verhuurder alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
 • 24.2 De verhuurder vrijwaart RentAround voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de verhuurder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 Artikel 25; Gebruik van gegevens van huurders
 • 25.1 Het is de verhuurder alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke huurovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
  • het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
  • het verzamelen van e-mailadressen.
 • 25.2 De verhuurder dient de van de huurder ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 Artikel 26; Opschorting en ontbinding
 • 26.1 RentAround is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de verhuurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • 26.2 Voorts is RentAround bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 26.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de verhuurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de verhuurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het RentAround vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.
 • 26.4 Ontbinding door RentAround kan schriftelijk of via de e-mail geschieden. Indien RentAround de overeenkomst ontbindt, dan geeft dat de verhuurder niet het recht op restitutie van de vergoeding die hij voor de diensten heeft betaald.
 • 26.5 Wordt de overeenkomst ontbonden, dan worden alle advertenties van de verhuurder van de website verwijderd en wordt het account van de verhuurder op de website geblokkeerd.
 Artikel 27; Aansprakelijkheid
 • 27.1 RentAround is niet aansprakelijk voor opgelopen schade door het gebruik van haar diensten. Indien RentAround onder omstandigheden geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, zal haar aansprakelijkheid tegenover de verhuurder in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de totale vergoeding die RentAround van de verhuurder heeft ontvangen voor de levering van de diensten.
 • 27.2 RentAround kan door de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de levering van de diensten niet voldoet aan de verwachtingen van de verhuurder. RentAround garandeert niet dat het plaatsen van een of meerdere advertenties leidt tot een of meerdere huurovereenkomsten.
Einde van de pagina: Terug naar de bovenkant